[ĐM] Hoàn thành

[ĐM] Sau khi xuyên thư bị bạo quân đánh dấu – Trì Linh
Thể loại: cổ đại, 1×1, cung đình hầu tước, ABO ver cổ đại, sinh con, xuyên sách, ngọt văn, chủ thụ, HE.


[ĐM] Sau khi giả A bị ảnh vệ đánh dấu – Trì Linh
Thể loại: chủ thụ, cung đình hầu tước, (siêu) ngọt ngào, ABO ver cổ đại, sinh con, 1×1, HE. 


[ĐM] Gặp bạn trai cũ khi du học, làm sao đây? – Nhất Khỏa Diếu Mẫu Tinh
Thể loại: Gương vỡ lại lành, đoản văn, cách viết đơn giản, yêu đương ngôi thứ nhất, chủ thụ, hiện đại, ngọt, có thịt (lừa đấy =)))


[ĐM] Chiếm giữ có thời hạn – Yểu Yểu Nhất Ngôn

Thể loại: ABO, sinh tử văn, hợp đồng hôn nhân, cưới trước yêu sau, ngọt sủng, 1vs1, công có tật chân